Danh sách

Trade in Value Added (TiVA)

Trade in Value Added (TiVA) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Trade in Value Added (TiVA)/Thương mại giá trị gia tăng (TiVA) trong Kinh tế vĩ mô - Kinh tế học

Trade-Weighted Dollar

Trade-Weighted Dollar là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Trade-Weighted Dollar/Dollar thương mại-Weighted trong Kinh tế vĩ mô - Kinh tế học

Tit for Tat

Tit for Tat là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Tit for Tat/Trả thù người nào trong Kinh tế học hành vi - Kinh tế học

Thomas C. Schelling

Thomas C. Schelling là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Thomas C. Schelling/Thomas C. Schelling trong Kinh tế vĩ mô - Kinh tế học

Theodore W. Schultz

Theodore W. Schultz là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Theodore W. Schultz/Theodore W. Schultz trong Kinh tế học hành vi - Kinh tế học

Theory of the Firm

Theory of the Firm là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Theory of the Firm/Lý thuyết của Công ty trong Kinh tế vi mô - Kinh tế học

Theory of Price

Theory of Price là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Theory of Price/Lý thuyết về giá trong Kinh tế vi mô - Kinh tế học

Tankan Survey

Tankan Survey là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Tankan Survey/Khảo sát Tankan trong Kinh tế vi mô - Kinh tế học

Taguchi Method of Quality Control

Taguchi Method of Quality Control là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Taguchi Method of Quality Control/Taguchi Phương pháp Quản lý chất lượng trong Kinh tế vi mô - Kinh tế học

Systemic Risk

Systemic Risk là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Systemic Risk/rủi ro mang tính hệ thống trong Kinh tế vĩ mô - Kinh tế học

Switching Costs

Switching Costs là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Switching Costs/Chi phí chuyển đổi trong Kinh tế vi mô - Kinh tế học

Supply-Side Theory

Supply-Side Theory là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Supply-Side Theory/Lý thuyết Supply-Side trong Kinh tế vĩ mô - Kinh tế học

Supply

Supply là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Supply/Cung cấp trong Kinh tế vi mô - Kinh tế học

Supply Curve

Supply Curve là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Supply Curve/cung cấp đường cong trong Kinh tế vi mô - Kinh tế học

Supply Shock

Supply Shock là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Supply Shock/cung cấp sốc trong Kinh tế vi mô - Kinh tế học

Sunspot

Sunspot là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Sunspot/vết đen của mặt trời trong Kinh tế vĩ mô - Kinh tế học

Substitution Effect

Substitution Effect là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Substitution Effect/Hiệu lực thi hành Thay trong Kinh tế vĩ mô - Kinh tế học

Successive Periods

Successive Periods là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Successive Periods/Các giai đoạn tiếp trong Kinh tế vi mô - Kinh tế học

Sudden Stop

Sudden Stop là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Sudden Stop/đột ngột dừng trong Kinh tế vĩ mô - Kinh tế học

Stump the Chump

Stump the Chump là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Stump the Chump/Stump các khúc gỗ trong Kinh tế học hành vi - Kinh tế học