Danh sách

Stafford Loan

Stafford Loan là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Stafford Loan/Stafford vay trong Khoản vay sinh viên - Ngân hàng

PLUS Loan

PLUS Loan là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng PLUS Loan/PLUS vay trong Khoản vay sinh viên - Ngân hàng

Federal Direct Loan Program

Federal Direct Loan Program là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Federal Direct Loan Program/Chương trình Cho vay trực tiếp liên bang trong Khoản vay sinh viên - Ngân hàng

Free Application for Federal Student Aid (FAFSA)

Free Application for Federal Student Aid (FAFSA) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Free Application for Federal Student Aid (FAFSA)/Ứng dụng miễn phí cho sinh viên liên bang (FAFSA) trong Khoản vay sinh viên - Ngân hàng

Direct Consolidation Loan

Direct Consolidation Loan là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Direct Consolidation Loan/Hợp nhất trực tiếp cho vay trong Khoản vay sinh viên - Ngân hàng

Deferment Period Defined

Deferment Period Defined là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Deferment Period Defined/Hoãn thời gian xác định trong Khoản vay sinh viên - Ngân hàng

Award Letter

Award Letter là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Award Letter/giải thưởng văn trong Khoản vay sinh viên - Ngân hàng