Danh sách

Vega Neutral

Vega Neutral là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Vega Neutral/Vega Neutral trong Khaái niệm nâng cao về giao dịch quyền chọn - Giao dịch quyền chọn & phái sinh

Vertical Spread

Vertical Spread là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Vertical Spread/Lây lan dọc trong Khaái niệm nâng cao về giao dịch quyền chọn - Giao dịch quyền chọn & phái sinh

Vega Definition

Vega Definition là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Vega Definition/Vega Definition trong Khaái niệm nâng cao về giao dịch quyền chọn - Giao dịch quyền chọn & phái sinh

Up-and-In Option

Up-and-In Option là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Up-and-In Option/Up-and-Trong Tùy chọn trong Khaái niệm nâng cao về giao dịch quyền chọn - Giao dịch quyền chọn & phái sinh

Up-And-Out Option

Up-And-Out Option là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Up-And-Out Option/Up-Và-Out Tùy chọn trong Khaái niệm nâng cao về giao dịch quyền chọn - Giao dịch quyền chọn & phái sinh

Trinomial Option Pricing Model

Trinomial Option Pricing Model là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Trinomial Option Pricing Model/Lựa chọn tam thức Mô hình định giá trong Khaái niệm nâng cao về giao dịch quyền chọn - Giao dịch quyền chọn & phái sinh

Trade-or-Fade Rule

Trade-or-Fade Rule là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Trade-or-Fade Rule/Thương mại-hoặc-Fade Rule trong Khaái niệm nâng cao về giao dịch quyền chọn - Giao dịch quyền chọn & phái sinh

Synthetic Call

Synthetic Call là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Synthetic Call/Gọi tổng hợp trong Khaái niệm nâng cao về giao dịch quyền chọn - Giao dịch quyền chọn & phái sinh

Structured Note

Structured Note là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Structured Note/Lưu ý cấu trúc trong Khaái niệm nâng cao về giao dịch quyền chọn - Giao dịch quyền chọn & phái sinh

Strap

Strap là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Strap/Dây đeo trong Khaái niệm nâng cao về giao dịch quyền chọn - Giao dịch quyền chọn & phái sinh

STIR Futures & Options

STIR Futures & Options là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng STIR Futures & Options/Futures STIR & Tùy chọn trong Khaái niệm nâng cao về giao dịch quyền chọn - Giao dịch quyền chọn & phái sinh

Stochastic Volatility (SV)

Stochastic Volatility (SV) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Stochastic Volatility (SV)/Biến động Stochastic (SV) trong Khaái niệm nâng cao về giao dịch quyền chọn - Giao dịch quyền chọn & phái sinh

Single Payment Options Trading Definition

Single Payment Options Trading Definition là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Single Payment Options Trading Definition/Độc Payment Options Thương mại Definition trong Khaái niệm nâng cao về giao dịch quyền chọn - Giao dịch quyền chọn & phái sinh

Spot Premium

Spot Premium là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Spot Premium/chỗ cao cấp trong Khaái niệm nâng cao về giao dịch quyền chọn - Giao dịch quyền chọn & phái sinh

SKEW Index

SKEW Index là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng SKEW Index/SKEW Index trong Khaái niệm nâng cao về giao dịch quyền chọn - Giao dịch quyền chọn & phái sinh

Short Straddle

Short Straddle là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Short Straddle/straddle ngắn trong Khaái niệm nâng cao về giao dịch quyền chọn - Giao dịch quyền chọn & phái sinh

Shout Option

Shout Option là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Shout Option/shout Tùy chọn trong Khaái niệm nâng cao về giao dịch quyền chọn - Giao dịch quyền chọn & phái sinh

Share Purchase Rights

Share Purchase Rights là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Share Purchase Rights/Quyền mua cổ phần trong Khaái niệm nâng cao về giao dịch quyền chọn - Giao dịch quyền chọn & phái sinh

Seagull Option

Seagull Option là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Seagull Option/Lựa chọn Seagull trong Khaái niệm nâng cao về giao dịch quyền chọn - Giao dịch quyền chọn & phái sinh

Rolling Option

Rolling Option là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Rolling Option/Lựa chọn cán trong Khaái niệm nâng cao về giao dịch quyền chọn - Giao dịch quyền chọn & phái sinh