Danh sách

WM/Reuters Benchmark Rates

WM/Reuters Benchmark Rates là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng WM/Reuters Benchmark Rates/Giá Benchmark WM / Reuters trong Khái niệm giao dịch Forex nâng cao - Giao dịch tiền tệ & Forex

Unsterilized Foreign Exchange Intervention

Unsterilized Foreign Exchange Intervention là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Unsterilized Foreign Exchange Intervention/Tiệt trùng Can thiệp ngoại hối trong Khái niệm giao dịch Forex nâng cao - Giao dịch tiền tệ & Forex

Uncovered Interest Rate Parity – UIP

Uncovered Interest Rate Parity – UIP là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Uncovered Interest Rate Parity – UIP/Uncovered Lãi suất chẵn lẻ - UIP trong Khái niệm giao dịch Forex nâng cao - Giao dịch tiền tệ & Forex

Triangular Arbitrage

Triangular Arbitrage là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Triangular Arbitrage/Arbitrage tam giác trong Khái niệm giao dịch Forex nâng cao - Giao dịch tiền tệ & Forex

Sterilized Intervention

Sterilized Intervention là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Sterilized Intervention/Can thiệp tiệt trùng trong Khái niệm giao dịch Forex nâng cao - Giao dịch tiền tệ & Forex

Settlement Risk

Settlement Risk là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Settlement Risk/Rủi ro thanh toán trong Khái niệm giao dịch Forex nâng cao - Giao dịch tiền tệ & Forex

Redenomination

Redenomination là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Redenomination/Redenomination trong Khái niệm giao dịch Forex nâng cao - Giao dịch tiền tệ & Forex

Private Currency

Private Currency là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Private Currency/ngoại tệ tin trong Khái niệm giao dịch Forex nâng cao - Giao dịch tiền tệ & Forex

Natural Hedge

Natural Hedge là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Natural Hedge/Hedge tự nhiên trong Khái niệm giao dịch Forex nâng cao - Giao dịch tiền tệ & Forex

Money Market Hedge

Money Market Hedge là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Money Market Hedge/Thị trường tiền Hedge trong Khái niệm giao dịch Forex nâng cao - Giao dịch tiền tệ & Forex

Ithaca Hours

Ithaca Hours là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Ithaca Hours/Giờ Ithaca trong Khái niệm giao dịch Forex nâng cao - Giao dịch tiền tệ & Forex

Inflation Hedge

Inflation Hedge là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Inflation Hedge/lạm phát Hedge trong Khái niệm giao dịch Forex nâng cao - Giao dịch tiền tệ & Forex

Inconvertible Currency

Inconvertible Currency là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Inconvertible Currency/tính chuyển đổi ngoại tệ trong Khái niệm giao dịch Forex nâng cao - Giao dịch tiền tệ & Forex

Funding Currencies

Funding Currencies là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Funding Currencies/Đơn vị tiền tệ tài trợ trong Khái niệm giao dịch Forex nâng cao - Giao dịch tiền tệ & Forex

Funding Currency

Funding Currency là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Funding Currency/Tài trợ ngoại tệ trong Khái niệm giao dịch Forex nâng cao - Giao dịch tiền tệ & Forex

Forex Options Trading

Forex Options Trading là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Forex Options Trading/Forex Trading Tùy chọn trong Khái niệm giao dịch Forex nâng cao - Giao dịch tiền tệ & Forex

Forex Arbitrage

Forex Arbitrage là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Forex Arbitrage/Forex Arbitrage trong Khái niệm giao dịch Forex nâng cao - Giao dịch tiền tệ & Forex

Forex Forecasting Software

Forex Forecasting Software là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Forex Forecasting Software/Phần mềm Dự báo Forex trong Khái niệm giao dịch Forex nâng cao - Giao dịch tiền tệ & Forex

Forward Booking

Forward Booking là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Forward Booking/Forward Đặt trước trong Khái niệm giao dịch Forex nâng cao - Giao dịch tiền tệ & Forex

Dual Currency Service

Dual Currency Service là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Dual Currency Service/Dịch vụ ngoại tệ kép trong Khái niệm giao dịch Forex nâng cao - Giao dịch tiền tệ & Forex