Danh sách

William Cavanaugh III

William Cavanaugh III là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng William Cavanaugh III/William Cavanaugh III trong Giàu có & quyền lực - Lãnh đạo doanh nghiệp

Bill Gross

Bill Gross là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Bill Gross/Bill Gross trong Giàu có & quyền lực - Lãnh đạo doanh nghiệp

William J. O’Neil

William J. O'Neil là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng William J. O'Neil/William J. O'Neil trong Giàu có & quyền lực - Lãnh đạo doanh nghiệp

Upstart

Upstart là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Upstart/bắt đầu từ trên trong Giàu có & quyền lực - Lãnh đạo doanh nghiệp

Tycoon

Tycoon là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Tycoon/ông trùm trong Giàu có & quyền lực - Lãnh đạo doanh nghiệp

Henry Paulson

Henry Paulson là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Henry Paulson/Henry Paulson trong Giàu có & quyền lực - Lãnh đạo doanh nghiệp

Steve Cohen

Steve Cohen là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Steve Cohen/Steve Cohen trong Giàu có & quyền lực - Lãnh đạo doanh nghiệp

Robber Barons Defined

Robber Barons Defined là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Robber Barons Defined/Barons cướp Defined trong Giàu có & quyền lực - Lãnh đạo doanh nghiệp

Philip Fisher

Philip Fisher là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Philip Fisher/Philip Fisher trong Giàu có & quyền lực - Lãnh đạo doanh nghiệp

The Oracle Of Omaha

The Oracle Of Omaha là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng The Oracle Of Omaha/Oracle of Omaha trong Giàu có & quyền lực - Lãnh đạo doanh nghiệp

Muriel Siebert

Muriel Siebert là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Muriel Siebert/Muriel Siebert trong Giàu có & quyền lực - Lãnh đạo doanh nghiệp

Morganization

Morganization là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Morganization/Morganization trong Giàu có & quyền lực - Lãnh đạo doanh nghiệp

Monopolist

Monopolist là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Monopolist/người chiếm độc quyền trong Giàu có & quyền lực - Lãnh đạo doanh nghiệp

Mogul

Mogul là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Mogul/Ông trùm trong Giàu có & quyền lực - Lãnh đạo doanh nghiệp

Michael Bloomberg Defined

Michael Bloomberg Defined là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Michael Bloomberg Defined/Michael Bloomberg Defined trong Giàu có & quyền lực - Lãnh đạo doanh nghiệp

Michael Milken

Michael Milken là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Michael Milken/Michael Milken trong Giàu có & quyền lực - Lãnh đạo doanh nghiệp

Micky Arison

Micky Arison là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Micky Arison/Micky Arison trong Giàu có & quyền lực - Lãnh đạo doanh nghiệp

Market Leader

Market Leader là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Market Leader/Dẫn đầu thị trường trong Giàu có & quyền lực - Lãnh đạo doanh nghiệp

Lewis Ranieri

Lewis Ranieri là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Lewis Ranieri/Lewis Ranieri trong Giàu có & quyền lực - Lãnh đạo doanh nghiệp

Katie Couric Clause

Katie Couric Clause là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Katie Couric Clause/Katie Couric khoản trong Giàu có & quyền lực - Lãnh đạo doanh nghiệp