Danh sách

Warehouse Receipt

Warehouse Receipt là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Warehouse Receipt/kho Tiếp nhận trong Giao dịch tương lai & hàng hóa - Mua bán

Terminal Elevator

Terminal Elevator là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Terminal Elevator/thiết bị đầu cuối Thang trong Giao dịch tương lai & hàng hóa - Mua bán

Spot Commodity

Spot Commodity là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Spot Commodity/tại chỗ hàng hóa trong Giao dịch tương lai & hàng hóa - Mua bán

Spot Delivery Month

Spot Delivery Month là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Spot Delivery Month/Chỗ giao hàng tháng trong Giao dịch tương lai & hàng hóa - Mua bán

Outright Futures Position

Outright Futures Position là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Outright Futures Position/Futures ngay Chức vụ trong Giao dịch tương lai & hàng hóa - Mua bán

Non-Commercial Trader

Non-Commercial Trader là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Non-Commercial Trader/Trader phi thương mại trong Giao dịch tương lai & hàng hóa - Mua bán

Nearby Month

Nearby Month là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Nearby Month/Tháng gần đó trong Giao dịch tương lai & hàng hóa - Mua bán

Minimum Price Contract

Minimum Price Contract là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Minimum Price Contract/Hợp đồng Giá tối thiểu trong Giao dịch tương lai & hàng hóa - Mua bán

Lock Limit Definition

Lock Limit Definition là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Lock Limit Definition/Khóa Giới hạn Definition trong Giao dịch tương lai & hàng hóa - Mua bán

Last Trading Day

Last Trading Day là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Last Trading Day/Bài Thương mại ngày trong Giao dịch tương lai & hàng hóa - Mua bán

Itayose

Itayose là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Itayose/Itayose trong Giao dịch tương lai & hàng hóa - Mua bán

Invisible Supply

Invisible Supply là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Invisible Supply/cung cấp vô hình trong Giao dịch tương lai & hàng hóa - Mua bán

Inland Bill Of Lading

Inland Bill Of Lading là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Inland Bill Of Lading/Inland Bill of Lading trong Giao dịch tương lai & hàng hóa - Mua bán

International Commodities Clearing House (ICCH)

International Commodities Clearing House (ICCH) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng International Commodities Clearing House (ICCH)/Hàng hóa Clearing House International (ICCH) trong Giao dịch tương lai & hàng hóa - Mua bán

Grading Certificate

Grading Certificate là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Grading Certificate/Giấy chứng nhận phân loại trong Giao dịch tương lai & hàng hóa - Mua bán

Futures Equivalent

Futures Equivalent là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Futures Equivalent/Futures tương đương trong Giao dịch tương lai & hàng hóa - Mua bán

Futures Spread

Futures Spread là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Futures Spread/Futures Spread trong Giao dịch tương lai & hàng hóa - Mua bán

Futures Strip

Futures Strip là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Futures Strip/Futures Strip trong Giao dịch tương lai & hàng hóa - Mua bán

Full Carry

Full Carry là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Full Carry/Full Carry trong Giao dịch tương lai & hàng hóa - Mua bán

Forward Spread

Forward Spread là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Forward Spread/Forward Spread trong Giao dịch tương lai & hàng hóa - Mua bán