Danh sách

Stock Jobbing

Stock Jobbing là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Stock Jobbing/cổ làm việc vặt trong Giao dịch trong ngày - Chiến lược giao dịch

Scalping

Scalping là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Scalping/scalping trong Giao dịch trong ngày - Chiến lược giao dịch

Pattern Day Trader

Pattern Day Trader là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Pattern Day Trader/Pattern Day Trader trong Giao dịch trong ngày - Chiến lược giao dịch

News Trader

News Trader là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng News Trader/Tin tức Trader trong Giao dịch trong ngày - Chiến lược giao dịch

Level 2

Level 2 là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Level 2/Cấp độ 2 trong Giao dịch trong ngày - Chiến lược giao dịch

Intraday

Intraday là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Intraday/trong ngày trong Giao dịch trong ngày - Chiến lược giao dịch

Guerrilla Trading

Guerrilla Trading là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Guerrilla Trading/du kích Thương mại trong Giao dịch trong ngày - Chiến lược giao dịch