Danh sách

Xenocurrency

Xenocurrency là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Xenocurrency/Xenocurrency trong Giao dịch tiền tệ & Forex - Mua bán

Uncovered Interest Arbitrage

Uncovered Interest Arbitrage là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Uncovered Interest Arbitrage/Uncovered Arbitrage lãi trong Giao dịch tiền tệ & Forex - Mua bán

Transfer Risk

Transfer Risk là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Transfer Risk/chuyển rủi ro trong Giao dịch tiền tệ & Forex - Mua bán

Toronto Dollar

Toronto Dollar là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Toronto Dollar/Toronto Dollar trong Giao dịch tiền tệ & Forex - Mua bán

Temporal Method

Temporal Method là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Temporal Method/Phương pháp tạm thời trong Giao dịch tiền tệ & Forex - Mua bán

Stroud Pound

Stroud Pound là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Stroud Pound/Stroud Pound trong Giao dịch tiền tệ & Forex - Mua bán

Sectoral Currency

Sectoral Currency là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Sectoral Currency/tệ ngành trong Giao dịch tiền tệ & Forex - Mua bán

SEC Form TA-1

SEC Form TA-1 là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng SEC Form TA-1/SEC Mẫu TA-1 trong Giao dịch tiền tệ & Forex - Mua bán

Sawbuck

Sawbuck là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Sawbuck/Sawbuck trong Giao dịch tiền tệ & Forex - Mua bán

Quid

Quid là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Quid/đồng liu của anh trong Giao dịch tiền tệ & Forex - Mua bán

Principal Exchange Rate Linked Security (PERL)

Principal Exchange Rate Linked Security (PERL) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Principal Exchange Rate Linked Security (PERL)/Tỷ giá ngoại tệ chủ yếu liên kết an ninh (PERL) trong Giao dịch tiền tệ & Forex - Mua bán

Noon Rate

Noon Rate là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Noon Rate/Tỷ lệ giữa trưa trong Giao dịch tiền tệ & Forex - Mua bán

NGN

NGN là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng NGN/NGN trong Giao dịch tiền tệ & Forex - Mua bán

Net Interest Rate Differential (NIRD) Definition

Net Interest Rate Differential (NIRD) Definition là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Net Interest Rate Differential (NIRD) Definition/Lãi suất ròng Differential (NIRD) Định nghĩa trong Giao dịch tiền tệ & Forex - Mua bán

MOP

MOP là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng MOP/NHĂN NHÓ trong Giao dịch tiền tệ & Forex - Mua bán

Linden Dollar

Linden Dollar là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Linden Dollar/Linden Dollar trong Giao dịch tiền tệ & Forex - Mua bán

Lewes Pound

Lewes Pound là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Lewes Pound/Lewes Pound trong Giao dịch tiền tệ & Forex - Mua bán

Legal Tender

Legal Tender là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Legal Tender/Đấu thầu hợp pháp trong Giao dịch tiền tệ & Forex - Mua bán

Interest Rate Differential – IRD Definition

Interest Rate Differential – IRD Definition là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Interest Rate Differential – IRD Definition/Lãi suất Differential - IRD Definition trong Giao dịch tiền tệ & Forex - Mua bán

Greek Drachma

Greek Drachma là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Greek Drachma/Hy Lạp drachma trong Giao dịch tiền tệ & Forex - Mua bán