Danh sách

Quote Stuffing

Quote Stuffing là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Quote Stuffing/Trích nhồi trong Giao dịch tần suất cao - Giao dịch thuật toán

High-Speed Data Feed

High-Speed Data Feed là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng High-Speed Data Feed/Tốc độ cao Nguồn cấp Dữ liệu trong Giao dịch tần suất cao - Giao dịch thuật toán