Danh sách

Trillion Cubic Feet (Tcf)

Trillion Cubic Feet (Tcf) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Trillion Cubic Feet (Tcf)/Nghìn tỷ feet khối (TCF) trong Giao dịch năng lượng - Giao dịch tương lai & hàng hoá

Swing Option Definition

Swing Option Definition là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Swing Option Definition/Swing Lựa chọn Definition trong Giao dịch năng lượng - Giao dịch tương lai & hàng hoá

Petroleum

Petroleum là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Petroleum/dầu hỏa trong Giao dịch năng lượng - Giao dịch tương lai & hàng hoá

Organization Of Arab Petroleum Exporting Countries (OAPEC)

Organization Of Arab Petroleum Exporting Countries (OAPEC) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Organization Of Arab Petroleum Exporting Countries (OAPEC)/Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ Ả rập (OAPEC) trong Giao dịch năng lượng - Giao dịch tương lai & hàng hoá

Oil Price to Natural Gas Ratio

Oil Price to Natural Gas Ratio là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Oil Price to Natural Gas Ratio/Dầu Giá để Ratio Khí đốt tự nhiên trong Giao dịch năng lượng - Giao dịch tương lai & hàng hoá

Natural Gas Storage Indicator (EIA Report)

Natural Gas Storage Indicator (EIA Report) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Natural Gas Storage Indicator (EIA Report)/Natural Gas lưu trữ Indicator (Báo cáo ĐTM) trong Giao dịch năng lượng - Giao dịch tương lai & hàng hoá

Natural Gas Equivalent

Natural Gas Equivalent là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Natural Gas Equivalent/Tương đương với khí tự nhiên trong Giao dịch năng lượng - Giao dịch tương lai & hàng hoá

Natural Gas ETF

Natural Gas ETF là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Natural Gas ETF/ETF Khí đốt tự nhiên trong Giao dịch năng lượng - Giao dịch tương lai & hàng hoá

Measuring Natural Gas in MCF

Measuring Natural Gas in MCF là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Measuring Natural Gas in MCF/Đo khí tự nhiên trong MCF trong Giao dịch năng lượng - Giao dịch tương lai & hàng hoá

Internet of Energy (IoE)

Internet of Energy (IoE) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Internet of Energy (IoE)/Internet Năng lượng (IOE) trong Giao dịch năng lượng - Giao dịch tương lai & hàng hoá

International Energy Agency (IEA)

International Energy Agency (IEA) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng International Energy Agency (IEA)/Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) trong Giao dịch năng lượng - Giao dịch tương lai & hàng hoá

Henry Hub

Henry Hub là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Henry Hub/Henry Hub trong Giao dịch năng lượng - Giao dịch tương lai & hàng hoá

Energy Derivatives

Energy Derivatives là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Energy Derivatives/phái sinh năng lượng trong Giao dịch năng lượng - Giao dịch tương lai & hàng hoá

EIA Natural Gas Report

EIA Natural Gas Report là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng EIA Natural Gas Report/Báo cáo ĐTM Khí đốt tự nhiên trong Giao dịch năng lượng - Giao dịch tương lai & hàng hoá

Cooling Degree Day (CDD)

Cooling Degree Day (CDD) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Cooling Degree Day (CDD)/Cooling Degree ngày (CDD) trong Giao dịch năng lượng - Giao dịch tương lai & hàng hoá

Canadian Association Of Petroleum Producers (CAPP)

Canadian Association Of Petroleum Producers (CAPP) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Canadian Association Of Petroleum Producers (CAPP)/Hiệp hội Canada các nhà sản xuất dầu mỏ (CAPP) trong Giao dịch năng lượng - Giao dịch tương lai & hàng hoá