Danh sách

Vault Receipt

Vault Receipt là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Vault Receipt/Vault nhận trong Giao dịch kim loại - Giao dịch tương lai & hàng hoá

Troy Ounce

Troy Ounce là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Troy Ounce/Troy ounce trong Giao dịch kim loại - Giao dịch tương lai & hàng hoá

Precious Metals

Precious Metals là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Precious Metals/Precious Metals trong Giao dịch kim loại - Giao dịch tương lai & hàng hoá

New York Mercantile Exchange (NYMEX)

New York Mercantile Exchange (NYMEX) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng New York Mercantile Exchange (NYMEX)/New York Mercantile Exchange (NYMEX) trong Giao dịch kim loại - Giao dịch tương lai & hàng hoá

BUGS Index (HUI)

BUGS Index (HUI) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng BUGS Index (HUI)/LỖI Index (HUI) trong Giao dịch kim loại - Giao dịch tương lai & hàng hoá