Danh sách

Soft Commodity

Soft Commodity là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Soft Commodity/hàng hóa mềm trong Giao dịch hàng mềm - Giao dịch tương lai & hàng hoá

Potash

Potash là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Potash/chất hóa học trong Giao dịch hàng mềm - Giao dịch tương lai & hàng hoá

Pork Bellies

Pork Bellies là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Pork Bellies/Thịt ba chỉ lợn trong Giao dịch hàng mềm - Giao dịch tương lai & hàng hoá

Dojima Rice Exchange

Dojima Rice Exchange là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Dojima Rice Exchange/Dojima Trao đổi gạo trong Giao dịch hàng mềm - Giao dịch tương lai & hàng hoá

Crop Yield

Crop Yield là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Crop Yield/Crop Năng suất trong Giao dịch hàng mềm - Giao dịch tương lai & hàng hoá

Corn/Hog Ratio

Corn/Hog Ratio là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Corn/Hog Ratio/Ngô Ratio / Hog trong Giao dịch hàng mềm - Giao dịch tương lai & hàng hoá

Agricultural Sector Investment Program (ASIP)

Agricultural Sector Investment Program (ASIP) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Agricultural Sector Investment Program (ASIP)/Chương trình đầu tư ngành nông nghiệp (ASIP) trong Giao dịch hàng mềm - Giao dịch tương lai & hàng hoá

Agribusiness

Agribusiness là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Agribusiness/kinh doanh nông nghiệp trong Giao dịch hàng mềm - Giao dịch tương lai & hàng hoá