Danh sách

Z

Z là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Z/Z trong Ghia dịch chứng khoán - Mua bán

Yo-Yo

Yo-Yo là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Yo-Yo/Yo-Yo trong Ghia dịch chứng khoán - Mua bán

Weak Longs

Weak Longs là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Weak Longs/Longs yếu trong Ghia dịch chứng khoán - Mua bán

Super Upside Note (SUN)

Super Upside Note (SUN) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Super Upside Note (SUN)/Siêu Upside Note (SUN) trong Ghia dịch chứng khoán - Mua bán

Speculative Flow

Speculative Flow là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Speculative Flow/dòng đầu cơ trong Ghia dịch chứng khoán - Mua bán

S&P 500 Mini

S&P 500 Mini là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng S&P 500 Mini/S & P 500 Mini trong Ghia dịch chứng khoán - Mua bán

R

R là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng R/R trong Ghia dịch chứng khoán - Mua bán

Position

Position là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Position/Chức vụ trong Ghia dịch chứng khoán - Mua bán

National Best Bid and Offer (NBBO)

National Best Bid and Offer (NBBO) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng National Best Bid and Offer (NBBO)/Bid dân tộc đẹp nhất và phiếu mua hàng (NBBO) trong Ghia dịch chứng khoán - Mua bán

Limit Order Information System (LOIS)

Limit Order Information System (LOIS) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Limit Order Information System (LOIS)/Hệ thống thông tin tự giới hạn (Lois) trong Ghia dịch chứng khoán - Mua bán

J

J là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng J/J trong Ghia dịch chứng khoán - Mua bán

Inflation Trade

Inflation Trade là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Inflation Trade/lạm phát Triển trong Ghia dịch chứng khoán - Mua bán

Hamptons Effect

Hamptons Effect là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Hamptons Effect/Hamptons Hiệu lực thi hành trong Ghia dịch chứng khoán - Mua bán

Greenmail

Greenmail là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Greenmail/Greenmail trong Ghia dịch chứng khoán - Mua bán

Dummy CUSIP Number

Dummy CUSIP Number là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Dummy CUSIP Number/Dummy Số CUSIP trong Ghia dịch chứng khoán - Mua bán

Do Not Increase (DNI)

Do Not Increase (DNI) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Do Not Increase (DNI)/Không Tăng (DNI) trong Ghia dịch chứng khoán - Mua bán

Distributing Syndicate

Distributing Syndicate là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Distributing Syndicate/phân phối Syndicate trong Ghia dịch chứng khoán - Mua bán

Desk Trader

Desk Trader là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Desk Trader/bàn Trader trong Ghia dịch chứng khoán - Mua bán

Cooling-Off Rule

Cooling-Off Rule là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Cooling-Off Rule/Cooling Off-Rule trong Ghia dịch chứng khoán - Mua bán

Class B Shares

Class B Shares là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Class B Shares/Class B Cổ phiếu trong Ghia dịch chứng khoán - Mua bán