Danh sách

Vitalik Buterin

Vitalik Buterin là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Vitalik Buterin/Vitalik Buterin trong Doanh nhân - Lãnh đạo doanh nghiệp

Steve Forbes

Steve Forbes là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Steve Forbes/Steve Forbes trong Doanh nhân - Lãnh đạo doanh nghiệp

Service Corps of Retired Executives (SCORE)

Service Corps of Retired Executives (SCORE) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Service Corps of Retired Executives (SCORE)/Liên đoàn các nhà hưu (SCORE) trong Doanh nhân - Lãnh đạo doanh nghiệp

Mompreneur

Mompreneur là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Mompreneur/Mompreneur trong Doanh nhân - Lãnh đạo doanh nghiệp

Mac Crawford

Mac Crawford là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Mac Crawford/Mac Crawford trong Doanh nhân - Lãnh đạo doanh nghiệp

Lipstick Entrepreneurs

Lipstick Entrepreneurs là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Lipstick Entrepreneurs/son môi Doanh nhân trong Doanh nhân - Lãnh đạo doanh nghiệp

John Elkann

John Elkann là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng John Elkann/John Elkann trong Doanh nhân - Lãnh đạo doanh nghiệp

James H. Clark

James H. Clark là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng James H. Clark/James H. Clark trong Doanh nhân - Lãnh đạo doanh nghiệp

The Intrapreneur

The Intrapreneur là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng The Intrapreneur/các Intrapreneur trong Doanh nhân - Lãnh đạo doanh nghiệp

Intrapreneurship

Intrapreneurship là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Intrapreneurship/Intrapreneurship trong Doanh nhân - Lãnh đạo doanh nghiệp

Giuseppe Morchio

Giuseppe Morchio là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Giuseppe Morchio/Giuseppe Morchio trong Doanh nhân - Lãnh đạo doanh nghiệp

Game Changer

Game Changer là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Game Changer/trò chơi Changer trong Doanh nhân - Lãnh đạo doanh nghiệp

Electronic Commerce (e-commerce)

Electronic Commerce (e-commerce) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Electronic Commerce (e-commerce)/Thương mại điện tử (e-commerce) trong Doanh nhân - Lãnh đạo doanh nghiệp

Christy Walton

Christy Walton là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Christy Walton/Christy Walton trong Doanh nhân - Lãnh đạo doanh nghiệp

Business Bondage

Business Bondage là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Business Bondage/Kinh doanh Bondage trong Doanh nhân - Lãnh đạo doanh nghiệp

Bleeding Edge Technology

Bleeding Edge Technology là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Bleeding Edge Technology/Chảy máu nghệ Edge trong Doanh nhân - Lãnh đạo doanh nghiệp