Danh sách

Voidable Contract

Voidable Contract là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Voidable Contract/Hợp đồng vô hiệu trong Luật doanh nghiệp nhỏ - Doanh nghiệp nhỏ

Vicarious Liability

Vicarious Liability là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Vicarious Liability/Trách nhiệm liên đới trong Luật doanh nghiệp nhỏ - Doanh nghiệp nhỏ

Tax Umbrella

Tax Umbrella là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Tax Umbrella/thuế Umbrella trong Thuế doanh nghiệp nhỏ - Doanh nghiệp nhỏ

Taxpayer Identification Number (TIN)

Taxpayer Identification Number (TIN) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Taxpayer Identification Number (TIN)/Mã số đối tượng nộp thuế (TIN) trong Thuế doanh nghiệp nhỏ - Doanh nghiệp nhỏ

Tax Loss Carryforward

Tax Loss Carryforward là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Tax Loss Carryforward/Mất thuế Mượn trước trong Thuế doanh nghiệp nhỏ - Doanh nghiệp nhỏ

Tangible Personal Property

Tangible Personal Property là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Tangible Personal Property/Tài sản cá nhân hữu hình trong Thuế doanh nghiệp nhỏ - Doanh nghiệp nhỏ

Startup Capital

Startup Capital là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Startup Capital/Tư bản khởi đầu trong Làm thế nào để khởi nghiệp - Doanh nghiệp nhỏ

Seed Capital

Seed Capital là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Seed Capital/Capital Seed trong Làm thế nào để khởi nghiệp - Doanh nghiệp nhỏ

Schedule K-1

Schedule K-1 là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Schedule K-1/Schedule K-1 trong Thuế doanh nghiệp nhỏ - Doanh nghiệp nhỏ

Proxy Tax

Proxy Tax là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Proxy Tax/thuế Proxy trong Thuế doanh nghiệp nhỏ - Doanh nghiệp nhỏ

Profit Motive

Profit Motive là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Profit Motive/Động cơ lợi nhuận trong Thuế doanh nghiệp nhỏ - Doanh nghiệp nhỏ

Predatory Pricing

Predatory Pricing là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Predatory Pricing/Giá cắt cổ trong Luật doanh nghiệp nhỏ - Doanh nghiệp nhỏ

Point of Sale (POS)

Point of Sale (POS) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Point of Sale (POS)/Point of Sale (POS) trong Làm thế nào để khởi nghiệp - Doanh nghiệp nhỏ

Pigovian Tax

Pigovian Tax là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Pigovian Tax/thuế Pigovian trong Thuế doanh nghiệp nhỏ - Doanh nghiệp nhỏ

Payroll Deduction Plan

Payroll Deduction Plan là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Payroll Deduction Plan/Kế hoạch biên chế khấu trừ trong Thuế doanh nghiệp nhỏ - Doanh nghiệp nhỏ

Nonpassive Income and Losses

Nonpassive Income and Losses là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Nonpassive Income and Losses/Thu nhập Nonpassive và tổn thất trong Thuế doanh nghiệp nhỏ - Doanh nghiệp nhỏ

Nevada Corporation

Nevada Corporation là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Nevada Corporation/Công ty Cổ phần Nevada trong Thuế doanh nghiệp nhỏ - Doanh nghiệp nhỏ

Musharakah

Musharakah là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Musharakah/Musharakah trong Luật doanh nghiệp nhỏ - Doanh nghiệp nhỏ

Mission Statement

Mission Statement là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Mission Statement/Tuyên bố sứ mệnh trong Làm thế nào để khởi nghiệp - Doanh nghiệp nhỏ

Love Money

Love Money là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Love Money/Yêu tiền trong Làm thế nào để khởi nghiệp - Doanh nghiệp nhỏ