Danh sách

Return of Capital

Return of Capital là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Return of Capital/Trả vốn trong Đầu tư Quỹ phòng hộ Hedge Fund - Đầu tư khác

Relative Value Fund

Relative Value Fund là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Relative Value Fund/Quỹ Giá trị tương đối trong Đầu tư Quỹ phòng hộ Hedge Fund - Đầu tư khác

Redemption Suspension

Redemption Suspension là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Redemption Suspension/Redemption Đình trong Đầu tư Quỹ phòng hộ Hedge Fund - Đầu tư khác

Portfolio Pumping

Portfolio Pumping là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Portfolio Pumping/danh mục đầu tư bơm trong Đầu tư Quỹ phòng hộ Hedge Fund - Đầu tư khác

Placement Agent

Placement Agent là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Placement Agent/Vị trí Agent trong Đầu tư Quỹ phòng hộ Hedge Fund - Đầu tư khác

Offshore

Offshore là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Offshore/ngoài khơi trong Đầu tư Quỹ phòng hộ Hedge Fund - Đầu tư khác

Montreal Carbon Pledge

Montreal Carbon Pledge là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Montreal Carbon Pledge/Montreal Carbon Cam kết trong Đầu tư Quỹ phòng hộ Hedge Fund - Đầu tư khác

Money Manager

Money Manager là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Money Manager/Money Manager trong Đầu tư Quỹ phòng hộ Hedge Fund - Đầu tư khác

Lock-Up Period

Lock-Up Period là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Lock-Up Period/Lock-Up Thời gian trong Đầu tư Quỹ phòng hộ Hedge Fund - Đầu tư khác

Defining Liquid Alternatives

Defining Liquid Alternatives là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Defining Liquid Alternatives/Xác định Alternatives lỏng trong Đầu tư Quỹ phòng hộ Hedge Fund - Đầu tư khác

Instant History Bias

Instant History Bias là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Instant History Bias/Tức thì Lịch sử Bias trong Đầu tư Quỹ phòng hộ Hedge Fund - Đầu tư khác

Incentive Fee

Incentive Fee là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Incentive Fee/Phí ưu đãi trong Đầu tư Quỹ phòng hộ Hedge Fund - Đầu tư khác

Gross Exposure

Gross Exposure là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Gross Exposure/Exposure Gross trong Đầu tư Quỹ phòng hộ Hedge Fund - Đầu tư khác

Global Macro Strategy

Global Macro Strategy là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Global Macro Strategy/Chiến lược vĩ mô toàn cầu trong Đầu tư Quỹ phòng hộ Hedge Fund - Đầu tư khác

Blind Bid

Blind Bid là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Blind Bid/Blind thầu trong Đầu tư Quỹ phòng hộ Hedge Fund - Đầu tư khác

3C1

3C1 là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng 3C1/3C1 trong Đầu tư Quỹ phòng hộ Hedge Fund - Đầu tư khác

3C7

3C7 là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng 3C7/3C7 trong Đầu tư Quỹ phòng hộ Hedge Fund - Đầu tư khác