Danh sách

Wasting Trust

Wasting Trust là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Wasting Trust/lãng phí ủy thác trong Đầu tư khác - Đầu tư

Unitholder

Unitholder là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Unitholder/Unitholder trong Đầu tư khác - Đầu tư

Unitized Endowment Pool (UEP)

Unitized Endowment Pool (UEP) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Unitized Endowment Pool (UEP)/Unitized Endowment Pool (UEP) trong Đầu tư khác - Đầu tư

Securitize

Securitize là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Securitize/Securitize trong Đầu tư khác - Đầu tư

Securities-Based Lending

Securities-Based Lending là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Securities-Based Lending/Chứng khoán dựa trên vay trong Đầu tư khác - Đầu tư

Preferred Redeemable Increased Dividend Equity Security (PRIDES)

Preferred Redeemable Increased Dividend Equity Security (PRIDES) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Preferred Redeemable Increased Dividend Equity Security (PRIDES)/Ưu đãi hoàn lại tăng cổ tức Equity Security (tự hào) trong Đầu tư khác - Đầu tư

Political Futures

Political Futures là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Political Futures/Futures chính trị trong Đầu tư khác - Đầu tư

Pool Factor

Pool Factor là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Pool Factor/Pool Yếu tố trong Đầu tư khác - Đầu tư

Pick-And-Shovel Play

Pick-And-Shovel Play là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Pick-And-Shovel Play/Pick-Và-Shovel Chơi trong Đầu tư khác - Đầu tư

Permanent Capital Vehicle (PCV)

Permanent Capital Vehicle (PCV) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Permanent Capital Vehicle (PCV)/Thường trực Capital xe (PCV) trong Đầu tư khác - Đầu tư

Original Print

Original Print là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Original Print/Original In trong Đầu tư khác - Đầu tư

N.V. (Naamloze Vennootschap)

N.V. (Naamloze Vennootschap) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng N.V. (Naamloze Vennootschap)/N.V. (Naamloze Vennootschap) trong Đầu tư khác - Đầu tư

Defining Nonfinancial Assets

Defining Nonfinancial Assets là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Defining Nonfinancial Assets/Xác định tài sản phi tài chính trong Đầu tư khác - Đầu tư

Non-Security

Non-Security là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Non-Security/Non-An ninh trong Đầu tư khác - Đầu tư

Master Limited Partnership – MLP

Master Limited Partnership – MLP là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Master Limited Partnership – MLP/Partnership TNHH Thạc sĩ - MLP trong Đầu tư khác - Đầu tư

MINTs (Mexico, Indonesia, Nigeria, Turkey)

MINTs (Mexico, Indonesia, Nigeria, Turkey) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng MINTs (Mexico, Indonesia, Nigeria, Turkey)/Bạc hà (Mexico, Indonesia, Nigeria, Thổ Nhĩ Kỳ) trong Đầu tư khác - Đầu tư

Lyon & Turnbull

Lyon & Turnbull là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Lyon & Turnbull/Lyon & Turnbull trong Đầu tư khác - Đầu tư

Infrastructure Trust

Infrastructure Trust là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Infrastructure Trust/ủy thác cơ sở hạ tầng trong Đầu tư khác - Đầu tư

Index Amortizing Note (IAN)

Index Amortizing Note (IAN) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Index Amortizing Note (IAN)/Index trả dần Note (IAN) trong Đầu tư khác - Đầu tư

Hong Kong Monetary Authority Investment Portfolio (HKMA)

Hong Kong Monetary Authority Investment Portfolio (HKMA) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Hong Kong Monetary Authority Investment Portfolio (HKMA)/Hồng Kông Tiền tệ Authority Danh mục đầu tư (HKMA) trong Đầu tư khác - Đầu tư