Danh sách

UN Principles for Responsible Investment (PRI)

UN Principles for Responsible Investment (PRI) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng UN Principles for Responsible Investment (PRI)/Nguyên tắc của Liên Hợp Quốc đối với đầu tư có trách nhiệm (PRI) trong Đầu tư có trách nhiệm xã hội - Đầu tư bền vững

United Nations Global Compact

United Nations Global Compact là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng United Nations Global Compact/Hiệp ước Toàn cầu của Liên Hợp Quốc trong Đầu tư có trách nhiệm xã hội - Đầu tư bền vững

Sustainable Business 20 (SB20)

Sustainable Business 20 (SB20) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Sustainable Business 20 (SB20)/Kinh doanh bền vững 20 (SB20) trong Đầu tư có trách nhiệm xã hội - Đầu tư bền vững

Social Impact Statement

Social Impact Statement là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Social Impact Statement/Báo cáo tác động xã hội trong Đầu tư có trách nhiệm xã hội - Đầu tư bền vững

Social Impact Bond (SIB)

Social Impact Bond (SIB) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Social Impact Bond (SIB)/Bond tác động xã hội (SIB) trong Đầu tư có trách nhiệm xã hội - Đầu tư bền vững

Sin Stock

Sin Stock là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Sin Stock/Sin Cổ trong Đầu tư có trách nhiệm xã hội - Đầu tư bền vững

Morningstar Sustainability Rating

Morningstar Sustainability Rating là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Morningstar Sustainability Rating/Morningstar bền vững Đánh giá trong Đầu tư có trách nhiệm xã hội - Đầu tư bền vững

Leeds School of Business

Leeds School of Business là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Leeds School of Business/Leeds School of Business trong Đầu tư có trách nhiệm xã hội - Đầu tư bền vững

Green Economics

Green Economics là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Green Economics/Kinh tế xanh trong Đầu tư có trách nhiệm xã hội - Đầu tư bền vững

Green Levy

Green Levy là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Green Levy/Màu xanh lá cây Levy trong Đầu tư có trách nhiệm xã hội - Đầu tư bền vững

Green Fund

Green Fund là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Green Fund/Quỹ xanh trong Đầu tư có trách nhiệm xã hội - Đầu tư bền vững

Green Tech

Green Tech là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Green Tech/Công nghệ xanh trong Đầu tư có trách nhiệm xã hội - Đầu tư bền vững

FTSE4Good Index Series

FTSE4Good Index Series là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng FTSE4Good Index Series/FTSE4Good Index Dòng trong Đầu tư có trách nhiệm xã hội - Đầu tư bền vững

Fair Trade Investing

Fair Trade Investing là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Fair Trade Investing/Đầu tư Hội chợ Thương mại trong Đầu tư có trách nhiệm xã hội - Đầu tư bền vững

Environmental, Social, and Governance (ESG) Criteria

Environmental, Social, and Governance (ESG) Criteria là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Environmental, Social, and Governance (ESG) Criteria/Môi trường, xã hội, và quản trị (ESG) Tiêu chuẩn trong Đầu tư có trách nhiệm xã hội - Đầu tư bền vững

MSCI KLD 400 Social Index

MSCI KLD 400 Social Index là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng MSCI KLD 400 Social Index/MSCI KLD 400 Index Xã hội trong Đầu tư có trách nhiệm xã hội - Đầu tư bền vững

Dow Jones Sustainability North America Index

Dow Jones Sustainability North America Index là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Dow Jones Sustainability North America Index/Dow Jones bền vững Mỹ Index Bắc trong Đầu tư có trách nhiệm xã hội - Đầu tư bền vững

Corporate Social Responsibility (CSR)

Corporate Social Responsibility (CSR) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Corporate Social Responsibility (CSR)/Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) trong Đầu tư có trách nhiệm xã hội - Đầu tư bền vững

Corporate Accountability

Corporate Accountability là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Corporate Accountability/Trách nhiệm giải trình của công ty trong Đầu tư có trách nhiệm xã hội - Đầu tư bền vững

Conscious Capitalism

Conscious Capitalism là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Conscious Capitalism/Chủ nghĩa tư bản có ý thức trong Đầu tư có trách nhiệm xã hội - Đầu tư bền vững