Danh sách

CBOE Volatility Index (VIX) Definition

CBOE Volatility Index (VIX) Definition là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng CBOE Volatility Index (VIX) Definition/CBOE Volatility Index (VIX) Định nghĩa trong Công cụ giao dịch - Kỹ năng giao dịch

Trust Preferred Securities (TruPS)

Trust Preferred Securities (TruPS) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Trust Preferred Securities (TruPS)/Tin tưởng Preferred chứng khoán (TruPS) trong Công cụ giao dịch - Kỹ năng giao dịch

Spot Secondary

Spot Secondary là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Spot Secondary/chỗ Secondary trong Công cụ giao dịch - Kỹ năng giao dịch

Spread Betting

Spread Betting là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Spread Betting/Spread cược trong Công cụ giao dịch - Kỹ năng giao dịch

Non-Marginable Securities

Non-Marginable Securities là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Non-Marginable Securities/Chứng khoán không ký quỹ trong Công cụ giao dịch - Kỹ năng giao dịch

Interest Rate Swap Definition

Interest Rate Swap Definition là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Interest Rate Swap Definition/Lãi Definition Rate Swap trong Công cụ giao dịch - Kỹ năng giao dịch

Holding Company Depository Receipt (HOLDR)

Holding Company Depository Receipt (HOLDR) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Holding Company Depository Receipt (HOLDR)/Công ty cổ phần Trung tâm Lưu ký nhận (holdr) trong Công cụ giao dịch - Kỹ năng giao dịch

Forward Rate Agreement – FRA

Forward Rate Agreement – FRA là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Forward Rate Agreement – FRA/Hiệp định tỷ giá kỳ hạn - FRA trong Công cụ giao dịch - Kỹ năng giao dịch

Credit Default Swap (CDS) Definition

Credit Default Swap (CDS) Definition là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Credit Default Swap (CDS) Definition/Mặc định tín dụng Swap (CDS) Định nghĩa trong Công cụ giao dịch - Kỹ năng giao dịch

Binary Option

Binary Option là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Binary Option/Tùy chọn nhị phân trong Công cụ giao dịch - Kỹ năng giao dịch

Asset-Backed Security (ABS)

Asset-Backed Security (ABS) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Asset-Backed Security (ABS)/Asset-Backed Security (ABS) trong Công cụ giao dịch - Kỹ năng giao dịch