Danh sách

Wearable Technology

Wearable Technology là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Wearable Technology/Công nghệ may mặc trong Cổ phiếu công nghệ - Cổ phiếu

Tor

Tor là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Tor/Tor trong Cổ phiếu công nghệ - Cổ phiếu

Technology Sector

Technology Sector là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Technology Sector/ngành công nghệ trong Cổ phiếu công nghệ - Cổ phiếu

Technology, Media and Telecom Sector Definition

Technology, Media and Telecom Sector Definition là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Technology, Media and Telecom Sector Definition/Công nghệ, Truyền thông và định nghĩa ngành viễn thông trong Cổ phiếu công nghệ - Cổ phiếu

Tech Street

Tech Street là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Tech Street/Tech đường trong Cổ phiếu công nghệ - Cổ phiếu

Stock And Warrant Off-Balance Sheet R&D (SWORD)

Stock And Warrant Off-Balance Sheet R&D (SWORD) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Stock And Warrant Off-Balance Sheet R&D (SWORD)/Cổ Và Warrant Off-Cân đối kế toán R & D (SWORD) trong Cổ phiếu công nghệ - Cổ phiếu

Social Media Optimization (SMO)

Social Media Optimization (SMO) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Social Media Optimization (SMO)/Truyền thông Tối ưu hóa Xã hội (SMO) trong Cổ phiếu công nghệ - Cổ phiếu

Semiconductor

Semiconductor là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Semiconductor/Semiconductor trong Cổ phiếu công nghệ - Cổ phiếu

Monthly Active User (MAU)

Monthly Active User (MAU) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Monthly Active User (MAU)/Hàng tháng kích hoạt tài khoản (MAU) trong Cổ phiếu công nghệ - Cổ phiếu

Mobile First Strategy

Mobile First Strategy là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Mobile First Strategy/Strategy First Mobile trong Cổ phiếu công nghệ - Cổ phiếu

GAFAM Stocks

GAFAM Stocks là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng GAFAM Stocks/GAFAM Chứng khoán trong Cổ phiếu công nghệ - Cổ phiếu

EdTech

EdTech là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng EdTech/EdTech trong Cổ phiếu công nghệ - Cổ phiếu

Deep Web

Deep Web là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Deep Web/Trang mạng không an toàn trong Cổ phiếu công nghệ - Cổ phiếu

Bioinformatics

Bioinformatics là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Bioinformatics/Tin sinh học trong Cổ phiếu công nghệ - Cổ phiếu

BAT Stocks Defined

BAT Stocks Defined là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng BAT Stocks Defined/BAT Cổ phiếu Defined trong Cổ phiếu công nghệ - Cổ phiếu

Baby Bills

Baby Bills là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Baby Bills/bé Bills trong Cổ phiếu công nghệ - Cổ phiếu