Danh sách

Subprime Auto Loan Definition

Subprime Auto Loan Definition là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Subprime Auto Loan Definition/Subprime Auto vay Definition trong Cho vay mua xe - Ngân hàng

Subvented Lease

Subvented Lease là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Subvented Lease/thuê Subvented trong Cho vay mua xe - Ngân hàng

Special Financing

Special Financing là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Special Financing/tài chính đặc biệt trong Cho vay mua xe - Ngân hàng

Net Advantage to Leasing (NAL)

Net Advantage to Leasing (NAL) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Net Advantage to Leasing (NAL)/Advantage ròng thuê (NAL) trong Cho vay mua xe - Ngân hàng

Lease Balance

Lease Balance là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Lease Balance/Cân thuê trong Cho vay mua xe - Ngân hàng

Indirect Loan Definition

Indirect Loan Definition là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Indirect Loan Definition/Định nghĩa vay gián tiếp trong Cho vay mua xe - Ngân hàng