Danh sách

Single Net Lease

Single Net Lease là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Single Net Lease/Độc thuê Net trong Cho thuê - Sở hữu nhà

Security Deposit

Security Deposit là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Security Deposit/Tiền đặt cọc an ninh trong Cho thuê - Sở hữu nhà

Sandwich Lease

Sandwich Lease là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Sandwich Lease/Sandwich thuê trong Cho thuê - Sở hữu nhà

Rent Control

Rent Control là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Rent Control/Kiểm soát thuê trong Cho thuê - Sở hữu nhà

Renewal Option

Renewal Option là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Renewal Option/Lựa chọn Renewal trong Cho thuê - Sở hữu nhà

Retaliatory Eviction

Retaliatory Eviction là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Retaliatory Eviction/Đuổi trả đũa trong Cho thuê - Sở hữu nhà

Lessee

Lessee là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Lessee/người thuê trong Cho thuê - Sở hữu nhà

Lessor

Lessor là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Lessor/Bên cho thuê trong Cho thuê - Sở hữu nhà

Lease Option

Lease Option là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Lease Option/Lựa chọn thuê trong Cho thuê - Sở hữu nhà

Implied Warranty of Habitability

Implied Warranty of Habitability là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Implied Warranty of Habitability/Bảo hành ngụ ý của thể sinh sống trong Cho thuê - Sở hữu nhà

Deed of Surrender

Deed of Surrender là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Deed of Surrender/Chứng thư Surrender trong Cho thuê - Sở hữu nhà

Co-Tenancy Clause

Co-Tenancy Clause là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Co-Tenancy Clause/Khoản đồng thuê nhà trong Cho thuê - Sở hữu nhà

Accessory Dwelling Unit (ADU) Definition

Accessory Dwelling Unit (ADU) Definition là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Accessory Dwelling Unit (ADU) Definition/Phụ kiện Dwelling Unit (ADU) Định nghĩa trong Cho thuê - Sở hữu nhà