Danh sách

Subsidy

Subsidy là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Subsidy/tiền trợ cấp trong Chính sách tài khóa - Kinh tế

Standard of Value

Standard of Value là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Standard of Value/Tiêu chuẩn giá trị gia tăng trong Chính sách tài khóa - Kinh tế

Smoot-Hawley Tariff Act

Smoot-Hawley Tariff Act là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Smoot-Hawley Tariff Act/Smoot-Hawley luật thuế trong Chính sách tài khóa - Kinh tế

Sequestration

Sequestration là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Sequestration/sự tịch thâu trong Chính sách tài khóa - Kinh tế

Special Drawing Rights (SDR)

Special Drawing Rights (SDR) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Special Drawing Rights (SDR)/Đặc biệt Quyền rút vốn (SDR) trong Chính sách tài khóa - Kinh tế

Mint

Mint là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Mint/cây bạc hà trong Chính sách tài khóa - Kinh tế

Lawful Money Defined

Lawful Money Defined là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Lawful Money Defined/Kiếm tiền hợp pháp Defined trong Chính sách tài khóa - Kinh tế

Implementation Lag

Implementation Lag là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Implementation Lag/Lag thực hiện trong Chính sách tài khóa - Kinh tế

Fiscal Capacity

Fiscal Capacity là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Fiscal Capacity/Năng lực tài chính trong Chính sách tài khóa - Kinh tế

Fiscal Neutrality

Fiscal Neutrality là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Fiscal Neutrality/tài chính Neutrality trong Chính sách tài khóa - Kinh tế

Financial Stability Plan (FSP)

Financial Stability Plan (FSP) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Financial Stability Plan (FSP)/Kế hoạch ổn định tài chính (FSP) trong Chính sách tài khóa - Kinh tế

Financial System

Financial System là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Financial System/Hệ thống tài chính trong Chính sách tài khóa - Kinh tế

Crapo Bill

Crapo Bill là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Crapo Bill/Crapo Bill trong Chính sách tài khóa - Kinh tế

Agency MBS Purchase

Agency MBS Purchase là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Agency MBS Purchase/Cơ quan MBS mua hàng trong Chính sách tài khóa - Kinh tế