Danh sách

Tracking Error

Tracking Error là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Tracking Error/Lỗi theo dõi trong Chiến lược & Kiến thức Quỹ ETF - Giao dịch quỹ

Equal Weight

Equal Weight là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Equal Weight/Cân bằng trong Chiến lược & Kiến thức Quỹ ETF - Giao dịch quỹ