Danh sách

Zero-Sum Game

Zero-Sum Game là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Zero-Sum Game/Zero-sum trò chơi trong Chiến lược & kiến thức giao dịch hàng hóa/ tương lai - Giao dịch tương lai & hàng hoá

Weather Future

Weather Future là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Weather Future/Tương lai thời tiết trong Chiến lược & kiến thức giao dịch hàng hóa/ tương lai - Giao dịch tương lai & hàng hoá

Warehouse Financing

Warehouse Financing là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Warehouse Financing/Tài kho trong Chiến lược & kiến thức giao dịch hàng hóa/ tương lai - Giao dịch tương lai & hàng hoá

Variable Price Limit

Variable Price Limit là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Variable Price Limit/Giá Hạn chế biến trong Chiến lược & kiến thức giao dịch hàng hóa/ tương lai - Giao dịch tương lai & hàng hoá

Sugar No.11

Sugar No.11 là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Sugar No.11/đường số 11 trong Chiến lược & kiến thức giao dịch hàng hóa/ tương lai - Giao dịch tương lai & hàng hoá

Spark Spread

Spark Spread là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Spark Spread/Spark Spread trong Chiến lược & kiến thức giao dịch hàng hóa/ tương lai - Giao dịch tương lai & hàng hoá

Sold-Out Market

Sold-Out Market là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Sold-Out Market/Thị trường bán-Out trong Chiến lược & kiến thức giao dịch hàng hóa/ tương lai - Giao dịch tương lai & hàng hoá

Small Trader

Small Trader là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Small Trader/Trader nhỏ trong Chiến lược & kiến thức giao dịch hàng hóa/ tương lai - Giao dịch tương lai & hàng hoá

Short The Basis

Short The Basis là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Short The Basis/Ngắn Cơ sở trong Chiến lược & kiến thức giao dịch hàng hóa/ tương lai - Giao dịch tương lai & hàng hoá

Roll Yield Defined

Roll Yield Defined là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Roll Yield Defined/Cuộn Năng suất Defined trong Chiến lược & kiến thức giao dịch hàng hóa/ tương lai - Giao dịch tương lai & hàng hoá

Retender

Retender là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Retender/Tái đấu thầu trong Chiến lược & kiến thức giao dịch hàng hóa/ tương lai - Giao dịch tương lai & hàng hoá

Point Balance

Point Balance là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Point Balance/Balance Point trong Chiến lược & kiến thức giao dịch hàng hóa/ tương lai - Giao dịch tương lai & hàng hoá

Physical Delivery Defined

Physical Delivery Defined là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Physical Delivery Defined/Cung cấp vật lý Defined trong Chiến lược & kiến thức giao dịch hàng hóa/ tương lai - Giao dịch tương lai & hàng hoá

Pay/Collect Definition

Pay/Collect Definition là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Pay/Collect Definition/Trả / Lấy nét trong Chiến lược & kiến thức giao dịch hàng hóa/ tương lai - Giao dịch tương lai & hàng hoá

Open Outcry Defined

Open Outcry Defined là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Open Outcry Defined/Mở phản đối kịch liệt Defined trong Chiến lược & kiến thức giao dịch hàng hóa/ tương lai - Giao dịch tương lai & hàng hoá

New York Futures Exchange (NYFE)

New York Futures Exchange (NYFE) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng New York Futures Exchange (NYFE)/Trao đổi Futures ở New York (NYFE) trong Chiến lược & kiến thức giao dịch hàng hóa/ tương lai - Giao dịch tương lai & hàng hoá

Natural Gas Liquids – NGL

Natural Gas Liquids – NGL là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Natural Gas Liquids – NGL/Chất lỏng khí tự nhiên - NGL trong Chiến lược & kiến thức giao dịch hàng hóa/ tương lai - Giao dịch tương lai & hàng hoá

Narrow Basis

Narrow Basis là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Narrow Basis/Cơ sở thu hẹp trong Chiến lược & kiến thức giao dịch hàng hóa/ tương lai - Giao dịch tương lai & hàng hoá

Look-Alike Contracts

Look-Alike Contracts là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Look-Alike Contracts/Hợp đồng Look-tương tự trong Chiến lược & kiến thức giao dịch hàng hóa/ tương lai - Giao dịch tương lai & hàng hoá

Long Hedge

Long Hedge là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Long Hedge/Hedge dài trong Chiến lược & kiến thức giao dịch hàng hóa/ tương lai - Giao dịch tương lai & hàng hoá