Danh sách

XCD (Eastern Caribbean Dollar)

XCD (Eastern Caribbean Dollar) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng XCD (Eastern Caribbean Dollar)/XCD (Đông Dollar Caribbean) trong Chiến lược & Kiến thức giao diịch Forex - Giao dịch tiền tệ & Forex

XOF (West African CFA Franc)

XOF (West African CFA Franc) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng XOF (West African CFA Franc)/XOF (Tây Phi CFA Franc) trong Chiến lược & Kiến thức giao diịch Forex - Giao dịch tiền tệ & Forex

Weak Dollar

Weak Dollar là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Weak Dollar/Dollar yếu trong Chiến lược & Kiến thức giao diịch Forex - Giao dịch tiền tệ & Forex

USD

USD là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng USD/đô la Mỹ trong Chiến lược & Kiến thức giao diịch Forex - Giao dịch tiền tệ & Forex

U.S. Dollar Index – USDX Definition

U.S. Dollar Index - USDX Definition là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng U.S. Dollar Index - USDX Definition/Hoa Kỳ Dollar Index - USDX Definition trong Chiến lược & Kiến thức giao diịch Forex - Giao dịch tiền tệ & Forex

Translation Risk

Translation Risk là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Translation Risk/dịch rủi ro trong Chiến lược & Kiến thức giao diịch Forex - Giao dịch tiền tệ & Forex

Tugrik (MNT)

Tugrik (MNT) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Tugrik (MNT)/Tugrik (MNT) trong Chiến lược & Kiến thức giao diịch Forex - Giao dịch tiền tệ & Forex

Turkmenistan Manat- TMT

Turkmenistan Manat- TMT là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Turkmenistan Manat- TMT/Turkmenistan Manat- TMT trong Chiến lược & Kiến thức giao diịch Forex - Giao dịch tiền tệ & Forex

Tomorrow Next – Tom Next

Tomorrow Next - Tom Next là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Tomorrow Next - Tom Next/Ngày mai Tiếp - Tom Tiếp theo trong Chiến lược & Kiến thức giao diịch Forex - Giao dịch tiền tệ & Forex

Tobin Tax

Tobin Tax là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Tobin Tax/thuế Tobin trong Chiến lược & Kiến thức giao diịch Forex - Giao dịch tiền tệ & Forex

Time-Based Currency

Time-Based Currency là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Time-Based Currency/Time-Based tệ trong Chiến lược & Kiến thức giao diịch Forex - Giao dịch tiền tệ & Forex

Weak Currency

Weak Currency là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Weak Currency/yếu ngoại tệ trong Chiến lược & Kiến thức giao diịch Forex - Giao dịch tiền tệ & Forex

Suriname Guilders

Suriname Guilders là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Suriname Guilders/Suriname guilders trong Chiến lược & Kiến thức giao diịch Forex - Giao dịch tiền tệ & Forex

Super Currency

Super Currency là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Super Currency/siêu tệ trong Chiến lược & Kiến thức giao diịch Forex - Giao dịch tiền tệ & Forex

China’s State Administration Of Foreign Exchange (SAFE)

China's State Administration Of Foreign Exchange (SAFE) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng China's State Administration Of Foreign Exchange (SAFE)/Quản lý Nhà nước Trung Quốc về ngoại hối (SAFE) trong Chiến lược & Kiến thức giao diịch Forex - Giao dịch tiền tệ & Forex

Spot Date

Spot Date là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Spot Date/chỗ ngày trong Chiến lược & Kiến thức giao diịch Forex - Giao dịch tiền tệ & Forex

Soft Currency

Soft Currency là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Soft Currency/mềm ngoại tệ trong Chiến lược & Kiến thức giao diịch Forex - Giao dịch tiền tệ & Forex

Smithsonian Agreement

Smithsonian Agreement là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Smithsonian Agreement/Hiệp định Smithsonian trong Chiến lược & Kiến thức giao diịch Forex - Giao dịch tiền tệ & Forex

SIT (Slovenian Tolar)

SIT (Slovenian Tolar) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng SIT (Slovenian Tolar)/SIT (Slovenia Tolar) trong Chiến lược & Kiến thức giao diịch Forex - Giao dịch tiền tệ & Forex

SHP (Saint Helena Pound)

SHP (Saint Helena Pound) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng SHP (Saint Helena Pound)/SHP (Saint Helena Pound) trong Chiến lược & Kiến thức giao diịch Forex - Giao dịch tiền tệ & Forex