Danh sách

Zero Coupon Inflation Swap

Zero Coupon Inflation Swap là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Zero Coupon Inflation Swap/Zero Phiếu giảm giá Lạm phát Swap trong Chiến lược & Công cụ giao dịch nâng cao - Chiến lược giao dịch

Zero Coupon Swap

Zero Coupon Swap là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Zero Coupon Swap/Zero Phiếu giảm giá Swap trong Chiến lược & Công cụ giao dịch nâng cao - Chiến lược giao dịch

Watchlist

Watchlist là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Watchlist/Danh sách theo dõi trong Chiến lược giao dịch cho người mới bắt đầu - Chiến lược giao dịch

Variance Swap

Variance Swap là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Variance Swap/sai Swap trong Chiến lược & Công cụ giao dịch nâng cao - Chiến lược giao dịch

Swap Spread

Swap Spread là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Swap Spread/swap Spread trong Chiến lược & Công cụ giao dịch nâng cao - Chiến lược giao dịch

Swaption – Swap Option

Swaption - Swap Option là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Swaption - Swap Option/Swaption - Swap Tùy chọn trong Chiến lược & Công cụ giao dịch nâng cao - Chiến lược giao dịch

Structured Investment Vehicle (SIV)

Structured Investment Vehicle (SIV) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Structured Investment Vehicle (SIV)/Có cấu trúc xe Đầu tư (SIV) trong Chiến lược & Công cụ giao dịch nâng cao - Chiến lược giao dịch

Stock Jobbing

Stock Jobbing là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Stock Jobbing/cổ làm việc vặt trong Giao dịch trong ngày - Chiến lược giao dịch

Setup Price

Setup Price là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Setup Price/thiết lập giá trong Chiến lược giao dịch cho người mới bắt đầu - Chiến lược giao dịch

Scalping

Scalping là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Scalping/scalping trong Giao dịch trong ngày - Chiến lược giao dịch

Riskless Principal

Riskless Principal là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Riskless Principal/Hiệu trưởng không có rủi ro trong Chiến lược & Công cụ giao dịch nâng cao - Chiến lược giao dịch

Reverse Convertible Note (RCN)

Reverse Convertible Note (RCN) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Reverse Convertible Note (RCN)/Xếp Convertible Note (RCN) trong Chiến lược & Công cụ giao dịch nâng cao - Chiến lược giao dịch

Qualified Eligible Participant (QEP)

Qualified Eligible Participant (QEP) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Qualified Eligible Participant (QEP)/Có trình độ tham gia hội đủ điều kiện (QEP) trong Chiến lược & Công cụ giao dịch nâng cao - Chiến lược giao dịch

Principal Only Strips (PO Strips)

Principal Only Strips (PO Strips) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Principal Only Strips (PO Strips)/Chỉ Strips chính (PO Strips) trong Chiến lược & Công cụ giao dịch nâng cao - Chiến lược giao dịch

Political Arbitrage Activity

Political Arbitrage Activity là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Political Arbitrage Activity/Hoạt động Arbitrage chính trị trong Chiến lược & Công cụ giao dịch nâng cao - Chiến lược giao dịch

Pattern Day Trader

Pattern Day Trader là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Pattern Day Trader/Pattern Day Trader trong Giao dịch trong ngày - Chiến lược giao dịch

Over-Hedging

Over-Hedging là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Over-Hedging/Over-Hedging trong Chiến lược & Công cụ giao dịch nâng cao - Chiến lược giao dịch

Overnight Index Swap Definition

Overnight Index Swap Definition là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Overnight Index Swap Definition/Nghỉ đêm Index Swap Definition trong Chiến lược & Công cụ giao dịch nâng cao - Chiến lược giao dịch

Outward Arbitrage

Outward Arbitrage là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Outward Arbitrage/Arbitrage Outward trong Chiến lược & Công cụ giao dịch nâng cao - Chiến lược giao dịch

News Trader

News Trader là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng News Trader/Tin tức Trader trong Giao dịch trong ngày - Chiến lược giao dịch