Danh sách

White Paper

White Paper là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng White Paper/Giấy trắng trong Chiến lược giao dịch - Mua bán

Rolling Settlement

Rolling Settlement là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Rolling Settlement/Giải quyết lăn trong Chiến lược giao dịch - Mua bán

Random Walk Theory

Random Walk Theory là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Random Walk Theory/Lý thuyết bước đi ngẫu nhiên trong Chiến lược giao dịch - Mua bán

Portfolio Turnover

Portfolio Turnover là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Portfolio Turnover/danh mục đầu tư Doanh thu trong Chiến lược giao dịch - Mua bán

Pairoff

Pairoff là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Pairoff/Pairoff trong Chiến lược giao dịch - Mua bán

Market Arbitrage

Market Arbitrage là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Market Arbitrage/Arbitrage thị trường trong Chiến lược giao dịch - Mua bán

ISM Manufacturing Index Definition

ISM Manufacturing Index Definition là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng ISM Manufacturing Index Definition/ISM Manufacturing Index Definition trong Chiến lược giao dịch - Mua bán

In And Out

In And Out là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng In And Out/Trong và ngoài trong Chiến lược giao dịch - Mua bán

Efficient Market Hypothesis (EMH) Definition

Efficient Market Hypothesis (EMH) Definition là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Efficient Market Hypothesis (EMH) Definition/Hiệu quả thị trường Giả thuyết (EMH) Định nghĩa trong Chiến lược giao dịch - Mua bán

Bear Position

Bear Position là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Bear Position/gấu Chức vụ trong Chiến lược giao dịch - Mua bán

Bag Holder

Bag Holder là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Bag Holder/Chủ Bag trong Chiến lược giao dịch - Mua bán