Danh sách

XRT

XRT là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng XRT/XRT trong Chiến lược đầu tư chứng khoán - Chứng khoán

XD

XD là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng XD/XD trong Chiến lược đầu tư chứng khoán - Chứng khoán

Widow-And-Orphan Stock

Widow-And-Orphan Stock là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Widow-And-Orphan Stock/Widow-Và-Orphan Cổ trong Chiến lược đầu tư chứng khoán - Chứng khoán

Unlisted Security

Unlisted Security là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Unlisted Security/an ninh chưa niêm yết trong Chiến lược đầu tư chứng khoán - Chứng khoán

Unlisted Trading Privileges (UTP)

Unlisted Trading Privileges (UTP) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Unlisted Trading Privileges (UTP)/Ưu đãi Thương mại chưa niêm yết (UTP) trong Chiến lược đầu tư chứng khoán - Chứng khoán

Universe of Securities

Universe of Securities là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Universe of Securities/Vũ trụ của Chứng khoán trong Chiến lược đầu tư chứng khoán - Chứng khoán

Trading Below Cash

Trading Below Cash là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Trading Below Cash/Thương mại Dưới Cash trong Chiến lược đầu tư chứng khoán - Chứng khoán

Trading Curb

Trading Curb là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Trading Curb/Curb Thương mại trong Chiến lược đầu tư chứng khoán - Chứng khoán

Trading Halt

Trading Halt là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Trading Halt/Tạm dừng giao dịch trong Chiến lược đầu tư chứng khoán - Chứng khoán

Timeliness

Timeliness là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Timeliness/kịp thời trong Chiến lược đầu tư chứng khoán - Chứng khoán

Tech Bubble

Tech Bubble là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Tech Bubble/Tech Bubble trong Chiến lược đầu tư chứng khoán - Chứng khoán

Taking the Street

Taking the Street là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Taking the Street/Lấy đường trong Chiến lược đầu tư chứng khoán - Chứng khoán

Tape Reading

Tape Reading là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Tape Reading/Đọc Tape trong Chiến lược đầu tư chứng khoán - Chứng khoán

Take a Report

Take a Report là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Take a Report/Hãy báo cáo trong Chiến lược đầu tư chứng khoán - Chứng khoán

Suspended Trading

Suspended Trading là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Suspended Trading/Kinh doanh bị đình chỉ trong Chiến lược đầu tư chứng khoán - Chứng khoán

Sucker Rally

Sucker Rally là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Sucker Rally/Sucker Rally trong Chiến lược đầu tư chứng khoán - Chứng khoán

Stub

Stub là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Stub/Sơ khai trong Chiến lược đầu tư chứng khoán - Chứng khoán

Stuckholder

Stuckholder là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Stuckholder/Stuckholder trong Chiến lược đầu tư chứng khoán - Chứng khoán

Stock Swap

Stock Swap là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Stock Swap/Swap chứng khoán trong Chiến lược đầu tư chứng khoán - Chứng khoán

Stock Symbol (Ticker)

Stock Symbol (Ticker) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Stock Symbol (Ticker)/Cổ Symbol (Mã CK) trong Chiến lược đầu tư chứng khoán - Chứng khoán