Danh sách

Zero Coupon Inflation Swap

Zero Coupon Inflation Swap là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Zero Coupon Inflation Swap/Zero Phiếu giảm giá Lạm phát Swap trong Chiến lược & Công cụ giao dịch nâng cao - Chiến lược giao dịch

Zero Coupon Swap

Zero Coupon Swap là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Zero Coupon Swap/Zero Phiếu giảm giá Swap trong Chiến lược & Công cụ giao dịch nâng cao - Chiến lược giao dịch

Variance Swap

Variance Swap là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Variance Swap/sai Swap trong Chiến lược & Công cụ giao dịch nâng cao - Chiến lược giao dịch

Swap Spread

Swap Spread là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Swap Spread/swap Spread trong Chiến lược & Công cụ giao dịch nâng cao - Chiến lược giao dịch

Swaption – Swap Option

Swaption - Swap Option là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Swaption - Swap Option/Swaption - Swap Tùy chọn trong Chiến lược & Công cụ giao dịch nâng cao - Chiến lược giao dịch

Structured Investment Vehicle (SIV)

Structured Investment Vehicle (SIV) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Structured Investment Vehicle (SIV)/Có cấu trúc xe Đầu tư (SIV) trong Chiến lược & Công cụ giao dịch nâng cao - Chiến lược giao dịch

Riskless Principal

Riskless Principal là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Riskless Principal/Hiệu trưởng không có rủi ro trong Chiến lược & Công cụ giao dịch nâng cao - Chiến lược giao dịch

Reverse Convertible Note (RCN)

Reverse Convertible Note (RCN) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Reverse Convertible Note (RCN)/Xếp Convertible Note (RCN) trong Chiến lược & Công cụ giao dịch nâng cao - Chiến lược giao dịch

Qualified Eligible Participant (QEP)

Qualified Eligible Participant (QEP) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Qualified Eligible Participant (QEP)/Có trình độ tham gia hội đủ điều kiện (QEP) trong Chiến lược & Công cụ giao dịch nâng cao - Chiến lược giao dịch

Principal Only Strips (PO Strips)

Principal Only Strips (PO Strips) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Principal Only Strips (PO Strips)/Chỉ Strips chính (PO Strips) trong Chiến lược & Công cụ giao dịch nâng cao - Chiến lược giao dịch

Political Arbitrage Activity

Political Arbitrage Activity là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Political Arbitrage Activity/Hoạt động Arbitrage chính trị trong Chiến lược & Công cụ giao dịch nâng cao - Chiến lược giao dịch

Over-Hedging

Over-Hedging là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Over-Hedging/Over-Hedging trong Chiến lược & Công cụ giao dịch nâng cao - Chiến lược giao dịch

Overnight Index Swap Definition

Overnight Index Swap Definition là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Overnight Index Swap Definition/Nghỉ đêm Index Swap Definition trong Chiến lược & Công cụ giao dịch nâng cao - Chiến lược giao dịch

Outward Arbitrage

Outward Arbitrage là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Outward Arbitrage/Arbitrage Outward trong Chiến lược & Công cụ giao dịch nâng cao - Chiến lược giao dịch

Multilateral Trading Facility (MTF)

Multilateral Trading Facility (MTF) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Multilateral Trading Facility (MTF)/Cơ sở Thương mại Đa biên (MTF) trong Chiến lược & Công cụ giao dịch nâng cao - Chiến lược giao dịch

Letter of Guarantee Definition

Letter of Guarantee Definition là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Letter of Guarantee Definition/Thư bảo lãnh Definition trong Chiến lược & Công cụ giao dịch nâng cao - Chiến lược giao dịch

Late-Day Trading

Late-Day Trading là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Late-Day Trading/Giao dịch cuối ngày trong Chiến lược & Công cụ giao dịch nâng cao - Chiến lược giao dịch

iTraxx

iTraxx là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng iTraxx/iTraxx trong Chiến lược & Công cụ giao dịch nâng cao - Chiến lược giao dịch

International Swaps and Derivatives Association (ISDA)

International Swaps and Derivatives Association (ISDA) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng International Swaps and Derivatives Association (ISDA)/Hoán đổi quốc tế và Hiệp hội phái sinh (ISDA) trong Chiến lược & Công cụ giao dịch nâng cao - Chiến lược giao dịch

Inward Arbitrage

Inward Arbitrage là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Inward Arbitrage/Arbitrage hướng nội trong Chiến lược & Công cụ giao dịch nâng cao - Chiến lược giao dịch