Danh sách

Treasury Budget

Treasury Budget là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Treasury Budget/Ngân sách Kho bạc trong Chi tiêu của chính phủ và nợ - Chính sách tài khoá

Transfer Payment

Transfer Payment là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Transfer Payment/Chuyển khoản trong Chi tiêu của chính phủ và nợ - Chính sách tài khoá

TARP Bonuses

TARP Bonuses là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng TARP Bonuses/Tiền thưởng TARP trong Chi tiêu của chính phủ và nợ - Chính sách tài khoá

Statutory Debt Limit

Statutory Debt Limit là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Statutory Debt Limit/Giới hạn nợ theo luật định trong Chi tiêu của chính phủ và nợ - Chính sách tài khoá

State General Reserve Fund

State General Reserve Fund là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng State General Reserve Fund/Quỹ dự trữ chung của Nhà nước trong Chi tiêu của chính phủ và nợ - Chính sách tài khoá

Special Revenue Fund

Special Revenue Fund là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Special Revenue Fund/Quỹ Doanh thu đặc biệt trong Chi tiêu của chính phủ và nợ - Chính sách tài khoá

Sovereign Debt

Sovereign Debt là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Sovereign Debt/nợ Sovereign trong Chi tiêu của chính phủ và nợ - Chính sách tài khoá

Sovereign Default

Sovereign Default là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Sovereign Default/Mặc định chủ quyền trong Chi tiêu của chính phủ và nợ - Chính sách tài khoá

Public-Private Partnerships

Public-Private Partnerships là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Public-Private Partnerships/Quan hệ đối tác công tư trong Chi tiêu của chính phủ và nợ - Chính sách tài khoá

Public Sector Net Borrowing

Public Sector Net Borrowing là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Public Sector Net Borrowing/Khu vực công Vay Net trong Chi tiêu của chính phủ và nợ - Chính sách tài khoá

Performance Audit

Performance Audit là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Performance Audit/Kiểm toán hoạt động trong Chi tiêu của chính phủ và nợ - Chính sách tài khoá

Overlapping Debt

Overlapping Debt là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Overlapping Debt/nợ chồng chéo trong Chi tiêu của chính phủ và nợ - Chính sách tài khoá

Open Market Operations

Open Market Operations là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Open Market Operations/Hoạt động thị trường mở trong Chi tiêu của chính phủ và nợ - Chính sách tài khoá

Net Borrower

Net Borrower là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Net Borrower/vay net trong Chi tiêu của chính phủ và nợ - Chính sách tài khoá

National Savings Rate

National Savings Rate là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng National Savings Rate/Tỷ lệ tiết kiệm quốc gia trong Chi tiêu của chính phủ và nợ - Chính sách tài khoá

Municipal Assistance Corporation (MAC)

Municipal Assistance Corporation (MAC) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Municipal Assistance Corporation (MAC)/Công ty Cổ phần Hỗ trợ thành phố (MAC) trong Chi tiêu của chính phủ và nợ - Chính sách tài khoá

Just Compensation

Just Compensation là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Just Compensation/chỉ cần bồi thường trong Chi tiêu của chính phủ và nợ - Chính sách tài khoá

J-Curve

J-Curve là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng J-Curve/J-Curve trong Chi tiêu của chính phủ và nợ - Chính sách tài khoá

International Finance Corporation

International Finance Corporation là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng International Finance Corporation/Tổng công ty Tài chính Quốc tế trong Chi tiêu của chính phủ và nợ - Chính sách tài khoá

Infrastructure

Infrastructure là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Infrastructure/cơ sở hạ tầng trong Chi tiêu của chính phủ và nợ - Chính sách tài khoá