Danh sách

Nursing Home Resident Trust Fund

Nursing Home Resident Trust Fund là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Nursing Home Resident Trust Fund/Nursing Quỹ ủy thác trú Home trong Chăm sóc người lớn tuổi - Kế hoạch nghỉ hưu

Group-Home Care

Group-Home Care là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Group-Home Care/Chăm sóc Group-Trang chủ trong Chăm sóc người lớn tuổi - Kế hoạch nghỉ hưu

Financial Elder Abuse

Financial Elder Abuse là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Financial Elder Abuse/Lạm dụng tài chính Elder trong Chăm sóc người lớn tuổi - Kế hoạch nghỉ hưu

Elder Care

Elder Care là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Elder Care/Chăm sóc người già trong Chăm sóc người lớn tuổi - Kế hoạch nghỉ hưu

Custodial Care

Custodial Care là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Custodial Care/Chăm sóc giam giữ trong Chăm sóc người lớn tuổi - Kế hoạch nghỉ hưu

Assisted Living

Assisted Living là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Assisted Living/Sống được Hỗ trợ trong Chăm sóc người lớn tuổi - Kế hoạch nghỉ hưu

Activities of Daily Living (ADL) 2

Activities of Daily Living (ADL) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Activities of Daily Living (ADL)/Hoạt động của Daily Living (ADL) trong Chăm sóc người lớn tuổi - Kế hoạch nghỉ hưu