Danh sách

War Damage Insurance Corporation

War Damage Insurance Corporation là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng War Damage Insurance Corporation/Công ty Cổ phần Bảo hiểm chiến tranh Thiệt hại trong Bảo hiểm trách nhiệm - Bảo hiểm

Warehouser’s Liability Form

Warehouser's Liability Form là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Warehouser's Liability Form/Mẫu Trách nhiệm của Warehouser trong Bảo hiểm trách nhiệm - Bảo hiểm

Unilateral Extended Reporting Period Provision

Unilateral Extended Reporting Period Provision là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Unilateral Extended Reporting Period Provision/Đơn phương mở rộng Báo cáo Thời gian Cung cấp trong Bảo hiểm trách nhiệm - Bảo hiểm

Umbrella Personal Liability Policy

Umbrella Personal Liability Policy là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Umbrella Personal Liability Policy/Chính sách trách nhiệm cá nhân Umbrella trong Bảo hiểm trách nhiệm - Bảo hiểm

Title Insurance

Title Insurance là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Title Insurance/Bảo hiểm tiêu đề trong Bảo hiểm trách nhiệm - Bảo hiểm

Joint and Several Liability

Joint and Several Liability là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Joint and Several Liability/Trách nhiệm chung và số trong Bảo hiểm trách nhiệm - Bảo hiểm

Indemnity Insurance

Indemnity Insurance là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Indemnity Insurance/Bảo hiểm trách nhiệm trong Bảo hiểm trách nhiệm - Bảo hiểm

Counseling Liability

Counseling Liability là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Counseling Liability/Tư vấn trách nhiệm pháp lý trong Bảo hiểm trách nhiệm - Bảo hiểm

Channeling

Channeling là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Channeling/channeling trong Bảo hiểm trách nhiệm - Bảo hiểm

Chaplain Malpractice Insurance

Chaplain Malpractice Insurance là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Chaplain Malpractice Insurance/Bảo hiểm sơ suất Chaplain trong Bảo hiểm trách nhiệm - Bảo hiểm

Certificate of Insurance (COI)

Certificate of Insurance (COI) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Certificate of Insurance (COI)/Giấy chứng nhận bảo hiểm (COI) trong Bảo hiểm trách nhiệm - Bảo hiểm

Bid Deduct

Bid Deduct là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Bid Deduct/Bid trích trong Bảo hiểm trách nhiệm - Bảo hiểm