Danh sách

Yearly Probability Of Dying

Yearly Probability Of Dying là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Yearly Probability Of Dying/Xác suất hàng năm tử vong trong Bảo hiểm doanh nghiệp - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Yearly Renewable Term Plan of Reinsurance

Yearly Renewable Term Plan of Reinsurance là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Yearly Renewable Term Plan of Reinsurance/Kế hoạch tái tạo Hạn hàng năm của Tái bảo hiểm trong Bảo hiểm doanh nghiệp - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Wrap-Around Insurance Program

Wrap-Around Insurance Program là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Wrap-Around Insurance Program/Bọc xung quanh Chương trình Bảo hiểm trong Bảo hiểm doanh nghiệp - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Wrap-Up Insurance

Wrap-Up Insurance là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Wrap-Up Insurance/Quấn-Up Bảo hiểm trong Bảo hiểm doanh nghiệp - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

World Insurance

World Insurance là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng World Insurance/Bảo hiểm thế giới trong Bảo hiểm doanh nghiệp - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Without Evidence of Insurability

Without Evidence of Insurability là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Without Evidence of Insurability/Nếu không có bằng chứng của thể bảo hiểm trong Bảo hiểm doanh nghiệp - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Wholesale Insurance

Wholesale Insurance là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Wholesale Insurance/Bảo hiểm bán buôn trong Bảo hiểm doanh nghiệp - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Wear And Tear Exclusion

Wear And Tear Exclusion là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Wear And Tear Exclusion/Hao mòn Exclusion trong Bảo hiểm doanh nghiệp - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Weather Insurance

Weather Insurance là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Weather Insurance/Bảo hiểm thời tiết trong Bảo hiểm doanh nghiệp - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Warehouse Bond

Warehouse Bond là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Warehouse Bond/kho Bond trong Bảo hiểm doanh nghiệp - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Warehouse-To-Warehouse Clause

Warehouse-To-Warehouse Clause là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Warehouse-To-Warehouse Clause/Kho hàng-To-kho khoản trong Bảo hiểm doanh nghiệp - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

War Exclusion Clause

War Exclusion Clause là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng War Exclusion Clause/Điều khoản loại trừ chiến tranh trong Bảo hiểm doanh nghiệp - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Waiting Period

Waiting Period là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Waiting Period/Thời gian chờ đợi trong Bảo hiểm doanh nghiệp - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Waiver Of Coinsurance Clause

Waiver Of Coinsurance Clause là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Waiver Of Coinsurance Clause/Khước đồng bảo hiểm khoản trong Bảo hiểm doanh nghiệp - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Value Reporting Form

Value Reporting Form là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Value Reporting Form/Mẫu Báo cáo giá trị trong Bảo hiểm doanh nghiệp - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Vanishing Premium

Vanishing Premium là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Vanishing Premium/Vanishing cao cấp trong Bảo hiểm doanh nghiệp - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Valuation Premium

Valuation Premium là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Valuation Premium/Định giá cao cấp trong Bảo hiểm doanh nghiệp - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Valuation Reserve

Valuation Reserve là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Valuation Reserve/Cục dự trữ định giá trong Bảo hiểm doanh nghiệp - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Valued Marine Policy

Valued Marine Policy là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Valued Marine Policy/Marine Policy có giá trị trong Bảo hiểm doanh nghiệp - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Use and Occupancy Insurance – U&O

Use and Occupancy Insurance – U&O là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Use and Occupancy Insurance – U&O/Sử dụng và Occupancy Bảo hiểm - U & O trong Bảo hiểm doanh nghiệp - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán