Danh sách

Yearly Probability Of Living

Yearly Probability Of Living là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Yearly Probability Of Living/Xác suất hàng năm của cuộc sống trong Bảo hiểm nhân thọ - Bảo hiểm

Windstorm Hazard

Windstorm Hazard là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Windstorm Hazard/gió bão Hazard trong Bảo hiểm nhà ở - Bảo hiểm

Whole Life Insurance

Whole Life Insurance là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Whole Life Insurance/Bảo hiểm nhân thọ toàn bộ trong Bảo hiểm nhân thọ - Bảo hiểm

Water Damage Insurance

Water Damage Insurance là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Water Damage Insurance/Bảo hiểm thiệt hại nước trong Bảo hiểm nhà ở - Bảo hiểm

Water Damage Legal Liability Insurance

Water Damage Legal Liability Insurance là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Water Damage Legal Liability Insurance/Bảo hiểm thiệt hại nước Trách nhiệm pháp lý trong Bảo hiểm nhà ở - Bảo hiểm

Water Exclusion Clause

Water Exclusion Clause là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Water Exclusion Clause/Điều khoản loại trừ nước trong Bảo hiểm nhà ở - Bảo hiểm

Waterfall Concept

Waterfall Concept là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Waterfall Concept/Gói bảo hiểm Concept trong Bảo hiểm nhân thọ - Bảo hiểm

War Damage Insurance Corporation

War Damage Insurance Corporation là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng War Damage Insurance Corporation/Công ty Cổ phần Bảo hiểm chiến tranh Thiệt hại trong Bảo hiểm trách nhiệm - Bảo hiểm

Warehouser’s Liability Form

Warehouser's Liability Form là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Warehouser's Liability Form/Mẫu Trách nhiệm của Warehouser trong Bảo hiểm trách nhiệm - Bảo hiểm

Waiver of Premium Rider

Waiver of Premium Rider là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Waiver of Premium Rider/Khước từ cao cấp Rider trong Bảo hiểm nhân thọ - Bảo hiểm

Waiver Of Premium For Disability

Waiver Of Premium For Disability là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Waiver Of Premium For Disability/Miễn phí bảo hiểm cho người khuyết tật trong Bảo hiểm khuyết tật - Bảo hiểm

Voluntary Employees Beneficiary Association Plan (VEBA)

Voluntary Employees Beneficiary Association Plan (VEBA) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Voluntary Employees Beneficiary Association Plan (VEBA)/Tự nguyện lao động thụ hưởng Hiệp hội Kế hoạch (VEBA) trong Bảo hiểm y tế - Bảo hiểm

Voluntary Life Insurance

Voluntary Life Insurance là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Voluntary Life Insurance/Bảo hiểm nhân thọ tự nguyện trong Bảo hiểm nhân thọ - Bảo hiểm

Viatical Settlement Definition

Viatical Settlement Definition là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Viatical Settlement Definition/Định nghĩa Settlement Viatical trong Bảo hiểm nhân thọ - Bảo hiểm

Viator

Viator là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Viator/khách lữ hành trong Bảo hiểm nhân thọ - Bảo hiểm

Variable Life Insurance

Variable Life Insurance là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Variable Life Insurance/Bảo hiểm nhân thọ biến trong Bảo hiểm nhân thọ - Bảo hiểm

Variable Universal Life Insurance (VUL)

Variable Universal Life Insurance (VUL) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Variable Universal Life Insurance (VUL)/Bảo hiểm nhân thọ biến Universal (VUL) trong Bảo hiểm nhân thọ - Bảo hiểm

Vandalism And Malicious Mischief Insurance

Vandalism And Malicious Mischief Insurance là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Vandalism And Malicious Mischief Insurance/Phá hoại Và Bảo hiểm Mischief độc hại trong Bảo hiểm nhà ở - Bảo hiểm

Vanishing Premium Policy

Vanishing Premium Policy là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Vanishing Premium Policy/Chính sách cao cấp Vanishing trong Bảo hiểm nhân thọ - Bảo hiểm

Valuation Clause

Valuation Clause là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Valuation Clause/khoản định giá trong Bảo hiểm nhà ở - Bảo hiểm