Danh sách

Subject Offer

Subject Offer là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Subject Offer/đề nghị tuỳ thuộc trong Bán nhà - Sở hữu nhà

Seller-Paid Points

Seller-Paid Points là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Seller-Paid Points/Điểm bán-Paid trong Bán nhà - Sở hữu nhà

Short Sale (Real Estate)

Short Sale (Real Estate) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Short Sale (Real Estate)/Short Sale (Bất động sản) trong Bán nhà - Sở hữu nhà

Pocket Listing

Pocket Listing là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Pocket Listing/Pocket Liệt kê trong Bán nhà - Sở hữu nhà

List Price

List Price là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng List Price/Bảng giá trong Bán nhà - Sở hữu nhà

Landominium

Landominium là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Landominium/Landominium trong Bán nhà - Sở hữu nhà

For Sale By Owner (FSBO)

For Sale By Owner (FSBO) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng For Sale By Owner (FSBO)/Cần bán bởi chủ sở hữu (FSBO) trong Bán nhà - Sở hữu nhà

Extender Clause

Extender Clause là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Extender Clause/Extender khoản trong Bán nhà - Sở hữu nhà

Exclusive Listing

Exclusive Listing là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Exclusive Listing/Dành riêng Liệt kê trong Bán nhà - Sở hữu nhà

Broker’s Open House

Broker's Open House là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Broker's Open House/Open House môi giới trong Bán nhà - Sở hữu nhà