Danh sách

Substantial Gainful Activity (SGA)

Substantial Gainful Activity (SGA) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Substantial Gainful Activity (SGA)/Đáng kể Hoạt động có lợi (SGA) trong An sinh xã hội - Kế hoạch nghỉ hưu

Social Security Administration (SSA)

Social Security Administration (SSA) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Social Security Administration (SSA)/An Sinh Xã Hội (SSA) trong An sinh xã hội - Kế hoạch nghỉ hưu

Supplemental Security Income (SSI)

Supplemental Security Income (SSI) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Supplemental Security Income (SSI)/Security Income (SSI) trong An sinh xã hội - Kế hoạch nghỉ hưu

Social Security Number (SSN)

Social Security Number (SSN) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Social Security Number (SSN)/Số An Sinh Xã Hội (SSN) trong An sinh xã hội - Kế hoạch nghỉ hưu

Social Security Tax

Social Security Tax là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Social Security Tax/Thuế an sinh xã hội trong An sinh xã hội - Kế hoạch nghỉ hưu

Social Security Trust Fund

Social Security Trust Fund là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Social Security Trust Fund/Quỹ ủy thác An Sinh Xã Hội trong An sinh xã hội - Kế hoạch nghỉ hưu

Social Security Act

Social Security Act là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Social Security Act/Đạo luật An Sinh Xã Hội trong An sinh xã hội - Kế hoạch nghỉ hưu

Representative Payee

Representative Payee là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Representative Payee/Người nhận tiền đại diện trong An sinh xã hội - Kế hoạch nghỉ hưu

Primary Insurance Amount (PIA)

Primary Insurance Amount (PIA) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Primary Insurance Amount (PIA)/Tiểu Bảo hiểm tiền (PIA) trong An sinh xã hội - Kế hoạch nghỉ hưu

Old-Age, Survivors, and Disability Insurance (OASDI) Program

Old-Age, Survivors, and Disability Insurance (OASDI) Program là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Old-Age, Survivors, and Disability Insurance (OASDI) Program/Old-Age, người sống sót, và bảo hiểm khuyết tật Chương trình (OASDI) trong An sinh xã hội - Kế hoạch nghỉ hưu

Old-Age and Survivors Insurance (OASI) Trust Fund

Old-Age and Survivors Insurance (OASI) Trust Fund là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Old-Age and Survivors Insurance (OASI) Trust Fund/Old-Age và bảo hiểm Quỹ ủy thác (OASI) Những người sống sót trong An sinh xã hội - Kế hoạch nghỉ hưu

Normal Retirement Age – NRA

Normal Retirement Age – NRA là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Normal Retirement Age – NRA/Tuổi nghỉ hưu bình thường - NRA trong An sinh xã hội - Kế hoạch nghỉ hưu

National Social Security Fund (China)

National Social Security Fund (China) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng National Social Security Fund (China)/Quỹ An sinh Xã hội quốc gia (Trung Quốc) trong An sinh xã hội - Kế hoạch nghỉ hưu

National Average Wage Index (NAWI)

National Average Wage Index (NAWI) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng National Average Wage Index (NAWI)/Index lương trung bình quốc gia (NAWI) trong An sinh xã hội - Kế hoạch nghỉ hưu

Medicare Part B Premiums

Medicare Part B Premiums là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Medicare Part B Premiums/Phí bảo hiểm Medicare Phần B trong An sinh xã hội - Kế hoạch nghỉ hưu

Medicare Part A, Hospital Insurance

Medicare Part A, Hospital Insurance là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Medicare Part A, Hospital Insurance/Medicare Phần A, Bảo hiểm Bệnh viện trong An sinh xã hội - Kế hoạch nghỉ hưu

The Medicare Catastrophic Coverage Act of 1988 (MCCA)

The Medicare Catastrophic Coverage Act of 1988 (MCCA) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng The Medicare Catastrophic Coverage Act of 1988 (MCCA)/Medicare Thảm Khốc Bảo hiểm Act of 1988 (MCCA) trong An sinh xã hội - Kế hoạch nghỉ hưu

IRS Publication 517

IRS Publication 517 là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng IRS Publication 517/IRS Publication 517 trong An sinh xã hội - Kế hoạch nghỉ hưu

Indexed Earnings

Indexed Earnings là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Indexed Earnings/Thu nhập được lập chỉ mục trong An sinh xã hội - Kế hoạch nghỉ hưu

File and Suspend

File and Suspend là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng File and Suspend/Nộp và Suspend trong An sinh xã hội - Kế hoạch nghỉ hưu